Kiwi

Kiwi

Actinidia chinensis 'Impollinatore'
Actinidia chinensis 'Hayward'